• Home
  • Utvrđenje Stari Ras

Stari Ras

mapaGradina na Pazarištu je jedan od lokaliteta koji čine Stari Ras. Nalazi se na 11km od Novog Pazara u blizini manastira Sopoćani. Utvrđenje je smešteno na vrhu planinskog grebena i ima oblik nepravilnog četvorougla dužine 180m, a šitine od 20 do 60m. Zahvaljujući TN “Ras” probijen je put do gradine, tako da se sada može doći uređenom stazom koja počinje od Turističkog naselja “Ras” u dužini od 950m.

Gradina  se nalazi se na 11km od Novog Pazara u blizini manastira Sopoćani.  Jedna strana utvrđenja ide vrhom grebena od koga se teren obrušava pod velikim nagibom pa je prilaz sa te strane gotovo nemoguć. Druga strana se prostire na blažoj padini i ona je ojačana sa četiri manje kule i jednom velikom. Bedemi debljine od 1,5 do 2,2m su izgrađeni od lomljenog kamena i krečnog maltera. U unutrašnjosti utvrđenja se nalazio dvorac koji je bio naslonjen na najveću kulu. u gradu se ulazilo kroz dve kapije sa zapadne i južne strane. Glavna kapija se nalazila sa zapadne strane i bila je branjena sa dve polukružne kule nejednakih dimenzija. Ovakav izgled utvrđenja je najverovatnije dobilo oko 1149.godine. Od 1979.godine gradina se nalazi na UNESKO-voj listi svetske baštine.

Apertura de cuenta bet365.es